• UV固化低聚物--新品解析汇总(2016

  • 特殊标记
  • DAY-25 羟基型单官能UV单体,高交联性,成膜柔软,水油体系通用。

  • 特殊标记
  • DAY-730 自修复UVballbet,硬质橡胶弹性。

  • 特殊标记
  • 产品搜索 / SEARCH
  •